Logo Webboard ของ kobkob
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!


  8.ธรรมะ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

  

  Topic : พระคาถาชินบัณชรและพระคาถาต่างๆ เสียงหลวงพ่อจรัญ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
kob

kob@yimwhan.com 118.172.55.173

  โพสต์เมื่อ : 15 มี.ค. 2551 17:37 น.

  

พระคาถาชินบัณชรและพระคาถาต่างๆ

ต้องการ save ใช้เม้าส์คลิกขวาเลือก save target as
  22 พ.ค. 2551 08:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป kob

  119.42.69.176

   ๑.
ชะยา สะนา กะตา พุทธา
จะตุ สัจจา สะภัง ระสัง เชตะวา มารัง สะวา หะนัง
เย ปิวิงสุ นะรา สะภา

พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

๒.
ตัณหังกะราทะโย พุทธา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง อัฏฐะวีสะติ นา ยะกา
มัตถะเก เต มุนิส สะรา

มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงนามว่า ตันหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น


๓.
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโล จะเน
อุเร สัพพะคุณา กะโร

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศรีษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ดับทั้งรูปและนามแล้ว จะอัญเชิญมาได้อย่างไร พระพุทธเจ้ายังไม่สามารถไปอัญเชิญพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ได้เลย แสดงว่าผู้สวดเก่งมาก เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกที่สามารถไปอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาได้
พระธรรมอยู่ที่ดวงตา แสดงว่าถ้าบอกให้ท่องพรหมชาลสูตร สามัญญผลสูตร ท่านต้องท่องได้เลยเพราะว่ามีพระธรรมอยู่ที่ดวงตาแล้ว

พระสงฆ์อยู่ที่อก พระสงฆ์มีทั้งทั่วประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศศรีลังกา มาอยู่ที่อก ถ้าเป็นผู้ชายสวดก็ตายพอดี พระสงฆ์ทั้งหมดมาอยู่ที่อก ถ้าเป็นผู้หญิงสวด พระก็ปราชิกเพราะอยู่ที่อกผู้หญิง


๔.
หะทะเย เม อะนุรุทโธ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภา คัสสะมิง สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โมคคัลลาโน จะวา มะเก

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง

พระอรหันต์ทั้งหลายก็นิพพานไปหมดแล้ว จะไปอัญเชิญมาได้อย่างไร พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ คนสวดก็ตายพอดี

๕.
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
กัสสะโป จะมะหา นาโม อาสุง อานันทะราหุโล
อุภาสุง วามะโส ตะเก

พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

อย่างนี้แสดงว่า หูของคนสวดก็ต้องฉีกแน่เลย

๖.
เกสะโต ปิฏฐิภา คัสสะมิง
นิสินโน สิริสัม ปันโน สุริโย วะ ปะภัง กะโร
โสภีโต มุนิปุง คะโว

มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

ท่านผู้สวดอัญเชิญพระโสภิตะมาอยู่ที่ทุกเส้นขน แล้วขนในร่างกายมีที่ไหนบ้าง ขนคิ้ว ขนแขน ขนรักแร้ ขนหน้าแข้ง และขนในที่ลับ  

๗.
กุมาระกัสสะโป เถโร
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง มะเหสี จิตตะวา ทะโก
ปะติฏฐาสิ คุณา กะโร

พระเถระกุมาระกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากประจำ

พระเถระกุมาระกัสสปะ จะมาอยู่ที่ปากได้อย่างไร ผู้สวดต้องตายก่อน

๘.
ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ
เถรา ปัญจะอิเม ชาตา อุปาลี นันทะสี วะลี
นะลาเต ติละกา มะมะ

พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

พระเถระทั้ง ๕ ท่านจะมาอยู่ที่หน้าผากได้อย่างไร ลื่นพืดๆๆ

๙.
เสสา สีติ มะหาเถรา
เอเตสีติ มะหาเถรา
ชะลันตา สีละเต เชนะ วิชิตา ชินะสา วะกา
ชิตะวันโต ชิโน ระสา
อังคะมังเค สุสัณ ฐิตา

ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

อวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายมีอะไรบ้าง เท้า นิ้วเท้า ฝ่าเท้า ที่ปัสสาวะ ที่อุจจาระ ก็เป็นอวัยวะน้อยใหญ่ แล้วเวลาปัสสาวะ อุจจาระก็ต้องรดพระอสีติมหาเถระ

คาถาชินบัญชร มีผู้แต่งขึ้น ไม่มีในพระไตรปิฎก
คาถานี้เป็นคาถาปราชิก พระสวดก็ปราชิกทันที เพราะไม่สามารถอัญเชิญพระพุทธเจ้า พระอรหันตเถระทั้งหลายมาได้ ฆราวาสสวดก็เตรียมตัวปราชิกต่อไป

 


  25 ก.ย. 2551 12:47 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นู๋ใหม่

  210.213.8.118

   อนุโมทนาค่ะ

 


  14 เม.ย. 2552 19:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป พู

  117.47.227.52

  

***

 

 


  14 เม.ย. 2552 19:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป dw

  117.47.227.52

  

ขอให้คนที่เขียนตัวหนังสือสีน้ำเงินมีอันเป็นไป อย่าได้พบความเจริญขอให้ตกนรกหมกไหม้ อย่าได้ผุดได้เกิด ไอ้มารศาสนา สงสาร พ่อ แม่ ของแกจัง

 

 

 


  20 เม.ย. 2552 19:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ผู้พิฆาตสัตว์นรก

  124.121.58.154

   พวกสัตว์นรกที่เขียนตัวอักษรสีน้ำเงินทั้งหลาย ที่หนีมาเกิดไม่ว่าแฝงอยู่ในศาสนาใดขอให้กลับไปสู่ภพภูมิของตัวเองเถิด อย่าได้ผุดได้เกิดอีกเลย ไอ้เลวชาติเอ๋ย

 


  23 เม.ย. 2552 09:40 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เอย

 auy2006@gmail.com 125.26.153.196

  

ไม่มีใครรู้ความจริง แต่การที่ไม่รู้ความจริงแล้วไปพูด ต่อ นี้ มีความผิด ยิ่ง เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้ว ยิ่ง ปิดกันทาง พระนิพพานของตน และยิ่งเอาสิ่งไม่รู้มา อ้าง ถึง ใครก็ตาม โดยไม่รุ้ความจริง มาโพส มาประกาศให้คนอื่นเข้าใจ ผิดๆตามไปด้วย ถือว่า แย่ นะ ก็ ชีวิตคุณ คุณเลือกจะทำแล้ว ล่ะ ถือว่า คุณไม่อยากไป นิพพาน เอง แล้ว กัน นะ

 


  24 เม.ย. 2552 13:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ผู้นับถือศาสนาพุทธ

 benballbee@yahoo.co.th 114.128.43.195

   ผู้ที่เขียนตัวหนังสือสีน้ำเงินคิดแแบบนี้กระทำแบบนี้ไม่ทราบมีจุดประสงค์อะไรมิทราบในเมื่อชาวพุทธทุกคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดไม่ได้ไปเบียดเบียนใครคิดว่าต้องเป็นพวกนอกศาสนาพุทธแน่ๆ

 


  24 มิ.ย. 2552 13:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นก

 phunnapanad_@hotmail.com 119.63.82.18:61.47.0.118

  

อนุโมทนาสาธุ

 


  29 ก.ค. 2552 22:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อัครชัย

 akachaiak@ymail.com 114.128.224.26

  

ขอแผ่เมตตาให้ผู้พิมม์คำแปลพระคาถาสีนำเงินจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนพระศาสนาเลยจงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดและขออย่าให้มีความคิดชั่วๆอย่างนี้อีกจะอุทิศบุญไปให้เป็นระยะๆ

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์

บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010