Logo Webboard ของ sunday23
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!


  บทความหน้าอ่าน

  

  Topic : พระพุทธศาสนากับการศึกษา

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป Monkeyking

 nopparut1234@hotmail.com 203.118.105.213

  โพสต์เมื่อ : 2 ธ.ค. 2550 20:19 น.

  

พระพุทธศาสนากับการศึกษา

******

                Education มาจากภาษาลาตินว่า Educare มีความหมายตรงกับคำว่า Bring up หมายถึงการดึงออก การศึกษามิใช่การใส่เข้าไป  แต่หมายถึงการดึงเอาความรู้ หรือสิ่งที่มีอยู่ในผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

                Education  มีความหมายดังนี้

๑.  เป็นกระบวนการหรือการกระทำที่ให้ความรู้หรือทักษะระบบการสอนหรือการเรียน

๒.  เป็นการได้รับความรู้ หรือทักษะผ่านกระบวนการจากโรงเรียน

๓.  ความรู้หรือทักษะที่ได้รับหรือพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู้ หรือโครงการของการสอนในระดับเฉพาะทาง

๔.  สาขาของการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอน การเรียนรู้ รวมทั้งทฤษฎีของการสอนและศาสตร์ของการสอน

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม เพราะเป็นกระบวนการดึงออก และพัฒนาให้เจริญงอกงามขึ้น การศึกษาเป็นการใส่เข้าไป การศึกษาจะมีลักษณะ

๑.  คงที่ คือความรู้จะไม่มีการพัฒนาขึ้น จะมีเฉพาะที่อาจารย์บอกเท่านั้น  อาจารย์หมดความรู้ก็เป็นอันว่าจบกันเท่านั้น

๒.  ขาดหายไป คือยิ่งนานวันเข้าความรู้ที่มีอยู่ก็จะหดหายไปทีละน้อยๆเพราะตกหล่นหรือจะเป็น เพราะอะไรก็แล้วแต่ ในที่สุดอาจจะหมดไปเลยก็ได้

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ศึกษาหมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม ในภาษาบาลี ใช้คำว่า “สิกขา” หมายถึงข้อที่ต้องศึกษาข้อที่จะต้องปฏิบัติ

                พลาโต (Plata)กล่าวว่า “การศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือวิญญาณของมนุษย์ (Education is conversion human’s soul) คือพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จากโลกมืดไปสู่โลกที่สว่าง

การศึกษาในทัศนะของนักปราชญ์บานคน

                พลาโต ได้แบ่งโลกออกเป็น ๒ โลกคือ

-  โลกแห่งสติปัญญา โลกแห่งวิทยาศาสตร์

-  โลกแห่งประสาทสัมผัส   โลกของจินตนาการ

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้เป็นการแสวงหาความจริงเท่านั้น  ไม่ใช่ความจริงแท้

                ฟรานซิส เบคอน  กล่าวว่าการศึกษาคือทำให้คนมีเหตุมีผล ให้เข้าถึงความจริงที่ตรงกัน เบคอนเห็นว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวตามแนวทัศนะนี้ จิตมนุษย์เหมือนกับกระจกเงา จะสะท้อนภาพชัดเจนก็ต่อเมื่อได้มีการชำระฝ้า จิตจะเข้าถึงต้องกำจัด “อคติ”

                รุสโซ นักธรรมชาตินิยมชาวฝรั่งเศส กล่าวถึงการศึกษาว่า “การศึกษา คือการเข้าให้ถึงธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ จะมีแต่ความสดชื่น จิตใจจะเป็นอิสระ สว่างไสว มองโลกไดกว้างไกล  การศึกษาที่ดีต้องสอดคล้องกับความจริงตามธรรมชาติ และสามารถนำไปแก้ปัญหาได้

                จอนห์   ดิวอ์  ชาวอเมริกัน  ให้ความหมายของการศึกษาว่าการศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเชื่อชีวิตในภายหน้า การศึกษากับชีวิตเป็นของคู่กัน ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีการศึกษาตลอดไป

                เป้าหมายทางการศึกษาคือชีวิตมนุษย์ ต้องการให้มนุษย์เป็นอย่างไรก็กำหนดเป็นหมายขึ้นไว้  การศึกษาเป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงได้ ระบบการศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจนสมบูรณ์จะต้อจัดเพื่อพัฒนาทั้งในแง่ สติ  ปัญญา เหตุผล  อารมณ์ และร่างกายของผู้เรียน

หลักพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา

                องค์ประกอบสำคัญในการที่ทำให้การศึกษาในพระพุทธศาสนาก้าวหน้าอย่างมากคือ พระพุทธศาสนามิได้มีความหมายที่จะให้การศึกษาอบรมและการปฏิบัติธรรมอยู่อย่างในวัด เห็นได้จากตั้งแต่เริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนาเมื่อคราวส่งสาวกออกประกาศพระศาสนาว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” นั่นคือเปิดโอกาสให้พุทธบริษัท4 ได้มีโอกาสศึกษาพระสงฆ์มีชีวิตผูกพันอยู่ในสังคมพระสงฆ์แล้ว  ยังต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมชาวโลก ด้วยบทบัญญัติในการเลี้ยงชีพทางฝ่ายวินัย

                หลักการศึกษาคือ เป็นพื้นฐาน แห่งการให้การศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เป้าหมายของการศึกษา

                เป้าหมายของการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาเป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปบงได้ ระบบการศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจนสมบูรณ์ ต้องพัฒนาทั้งในแง่ของสติ ปัญญา  เหตุผล  อารมณ์  และร่างกายของผู้เรียน

                พระพุทธศาสนาในแง่ของเป้าหมายทางการศึกษา

๑.  เป็นเป้าหมายด้านการดำรงชีพ ดำรงชีพเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐาน ที่พุทธศาสนาให้ความสำคัญ ในฐานะเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต ในอริยมรรค8ประการ ได้กล่าวถึงหลักการดำเนินชีวิตต้องเป็นสัมมาชีพ พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า ทรัพย์เป็นปัจจัยจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต จึงใช้หลักธรรมด้วย เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไว้ เช่น

-  ทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์

-  สุขของคฤหัสถ์

-  ประโยชน์จากการถือโภคทรัพย์ ๕ อย่าง

๒.  เป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  สอนให้พัฒนาบุคลิกภาพให้สมดุลมีความจำเป็นต่อการครองชีวิตทั้งส่วนตัวและในทางสังคม โดยใช้หลักธรรมต่างๆเช่น

-  สัปปุริสธรรม ๗

-  ทิศ ๖

-  เวสารัชชกรณธรรม

๓.  เป้าหมายด้านพัฒนาสติปัญญา สติปัญญาทำให้มนุษย์แตกต่างกับสิ่งที่มีชีวิตรูปแบบอื่น   พระพุทธศาสนาได้จำแนกปัญญาไว้ ๒ ทาง

-  สหชาติปัญญา (หรือวิปัสสนาปัญญา) ไม่สามารถพัฒนาได้ดีกว่าเดิม เพราะเกิดมีสำเร็จด้วยอานุภาพหรืออิทธิพลของกรรม

-  นิปากปัญญา ปัญญาหรือความรู้ที่ใช้ดำรงชีวิต เกิดจากการขวนขวายศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ และเป็นความรู้ที่ใช้ในการบริหาร

๔.  เป้าหมายในการพัฒนาร่างกาย  บุคคลจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ + แข็งแรง เราไม่อาจมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายหรือได้รับสิ่งที่ปรารถนาได้  ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงสัปปายะ ๔ ประการ อันเป็นเหตุเบื้องต้นในอนายุสสสูตร พระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุที่ทำให้อายุสั้นไว้ ๒ ประการ

-  สร้างเรื่องความทุกข์กาย-ทุกข์ใจให้แก่ตนเอง

-  ไม่รู้จักพอใจในการแสวงหาความสุข

-  กินของย่อยยาก และแสลงต่อสุขภาพ

-  เสียความประพฤติ ชอบฆ่าสัตว์ ฯลฯ ดื่มน้ำเมา เป็นต้น

                -  ชอบเที่ยวในที่ไม่ควรไป ไปแล้วเสี่ยงโรคเสี่ยงภัย

๕. เป้าหมายในการพัฒนาด้านศีลธรรม  คุณค่าทางศีลธรรมปรากฏชัดเจนในโลกปัจจุบัน ทั้งในการดำรงชีพการติดต่อสื่อสาร การใช้ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) การให้การศึกษาจะต้องคำนึงถึงด้านเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีหลักการอยู่ร่วมกัน ไว้ในสิงคาลกสูตร

                การพัฒนาด้านจริยธรรม ให้กระทำโดยการเริ่มต้นคิดในสิ่งที่ดีงามที่สอนไว้ซึ่งสัลเลขสูตร  ความสุข  ความทุกข์ของโลก ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง ดังที่ตรัสไว้ในวัตถุปมสูตร แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุความเจริญก้าวหน้าของชีวิตก็จะมีอยู่ในมงคลสูตร

๖.  เป้าหมายในการพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ  การศึกษา จะต้องทางให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งในด้านศิลปะซึ่งทางพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในนาถสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีความขยันไม่เกียจคร้านในหน้าที่สูงหรือตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของเพื่อนพรหมจารี ประกอบด้วย  ปัญญาอันเป็นตัวนำในหน้าที่นั้นๆ สามารถทำเองสามารถวางแผนอย่างนี้ถือว่า เป็นนาถกรณธรรม”

๗.  เป้าหมายด้านการพัฒนาวิญญาณ  มนุษย์มีวิญญาณธาตุ พระพุทธศาสนา มุ่งส่งเสริมพัฒนาวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้น ประณีตขึ้น  ถึงขึ้นที่เรียกว่า อริยชน มีชีวิตอันประเสริฐ มุ่งเน้นพัฒนาด้านวิญญาณหลักคำสอนที่เรียกว่า อริยมรรค ๘ ประการ อันเป็นหัวใจของการปฏิบัติเพื่อพัฒนาวิญญาณธาตุ

.  เป้าหมายด้านพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  ไม่เน้นตัวบุคคล + ไม่เน้นที่ระบบแต่เน้นที่จริยธรรมทางการเมืองด้วยเหตุที่การเมืองเป็นเรื่องของการได้มาและการใช้อำนาจ เพราะต้องใช้จริยธรรม ควบคุมบุคคลเพื่อรักษาระบบไว้ดังนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ “เทพเจ้าก็ดี พระตถาคตก็ดี  มองเห็นบุคคล(นักปกครอง)ประพฤติอ่อนไหวง่ายไม่เสมอภาค  ด้วยเหตุนั้น  ผู้ปกครองด้วยระบบ อัตตาธิปไตย จะต้องมีสติควบคุม  ผู้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยต้องมีความรู้ และมีการตรวจสอบเพ่งพินิจ (ฌายี) ผู้ปกครอง ด้วยระบบธรรมธิปไตย จะต้องยึดหลักธรรม ตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละเรื่อง
  12 มี.ค. 2552 10:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ตัวยุ่ง

 kaneko@thaimail.com 203.146.50.133

  

รักศาสนาก็ช่วยกันร่วมทำบุญ / โมทนาบุญด้วยขอรับ

มูลนิธิส่งเสริมปฎิบัติธรรม

ศิษย์พระราชพรหม (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

155 หมู่ 9 บ้านคลองยาง ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130

      

กำหนดการพิธี

“ งานพิธีสมโภชวิหารอรหันต์หญิง และ งานพิธีเททองหล่อพร”

 

วันที่ 18-24 มีนาคม 2552

พิธีบวชชีพราหมณ์ และ ปฏิบัติธรรม

   

                            วันเสาร์ที่  21  มีนาคม  2552 (แรม 11 ค่ำ เดือน 4)

 

04.30 น.     ทำวัตรเช้า

06.15 น.     ตักบาตรเช้า

07.00 น.     ถวายภัตตาหารเช้าแต่พระภิกษุสงฆ์

09.09 น.     พิธีบวงสรวงท่านท้าวมหาราชทั้ง 4

                   การแสดงนาฏศิลป์รำบูชาถวาย

10.00 น.     พระภิกษุสงฆ์กว่า 509 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

                   -   ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์                    พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ  เจ้าอาวาสวัดท่าซุง

                   -   ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส              คุณย่าประภาศรี นิยมแก้ว

11.00 น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

13.15 น.     พิธีสมโภชวิหารอรหันต์หญิง

                        ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

                        ประธานพิธีดับเทียนชัย  หลวงปู่ละมัย ฐิตมโน

-          ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์

-          เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ทรงกล่าวสัมโมทนียกถา

-          พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา

-     อุทิศส่วนกุศล รับพร กรวดน้ำ เสร็จพิธี 

 

ประสานงาน

  คุณพนารัตน์ พณีชีพ (คุณจิ๋ม)                 โทร 080-332-9083

                     พ.ต.หญิง วันวิสาข์ พลเวียง ผคุณต๊อบ)  โทร 082-130-4141

 


  23 ก.ค. 2557 19:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป zhijinji

 zhijinji@outlook.com 72.52.116.228

  

ralph lauren

polo ralph lauren

ralph lauren outlet

true religion jeans

discount christian louboutin

michael kors black Friday

louis vuitton

coach outlet stores

michael kors bags

authentic louis vuitton handbags

www.michaelkors.com

coach outlet stores

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet online

coachfactory.com

coach factory outlet

coach outlet online

coach factory outlet

lululemon outlet

michael kors handbags 2014

michael kors outlet

coach factory outlet

coach handbags

louis vuitton

michael kors handbags

coach factory outlet online

louis vuitton outlet

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

michael kors factory outlet

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors

michael kors

www.louisvuitton.com

discount christian louboutin

coach outlet

oakley sunglasses outlet

louis vuitton handbags outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton

coach outlet

louis vuitton handbags sale

michael kors outlet

michael kors outlet

coach outlet store online

tory burch shoes

michael kors purses

coach black Friday

coach factory

coach factory outlet

michael kors

coach purses

michael kors handbags

coach factory online

coach outlet store online

christian louboutin outlet

coach handbags 2014

cheap christian louboutin

michael kors black Friday 2014

louis vuitton outlet stores

coach factory

michael kors outlet

michael kors outlet

kate spade

kate spade outlet

louis vuitton

michael kors handbags

michael kors outlet

christian louboutin shoes

michael kors

tory burch outlet online

cheap christian louboutin

coach factory store

michael kors purses outlet

coach factory outlet

christian louboutin sale

true religion

michael kors outlet

coach outlet

michael kors outlet

coach factory outlet

michael kors handbags

michael kors outlet

louis vuitton usa

coach factory online

coach factory

red bottom shoes

coach factory outlet

michael kors handbags

louis vuitton black Friday sale

oakley outlet

christian louboutin outlet

michael kors outlet

louis vuitton handbags

coach outlet online

louis vuitton outlet

michael kors bags

coach outlet store online

christian louboutin sale

cheap oakley sunglasses

coach factory

louis vuitton 2014

michael kors handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton outlet store online

coach outlet store

cheap louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

coach factory outlet

louis vuitton handbags

coach outlet store

coach factory online

coach factory outlet

louis vuitton

discount oakley sunglasses

louis vuitton

louis vuitton outlet stores

louis vuitton handbags

louis vuitton 2014

louis vuitton black Friday 2014

coach outlet store online

louis vuitton outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet

michael kors handbags outlet

cheap christian louboutin

louis vuitton sale

coach handbags

louis vuitton handbags

michael kors outlet

louis vuitton stores

christian louboutin outlet

louis vuitton outlet

coach outlet store online

coach outlet store online

coach factory outlet

red bottom shoes outlet

louis vuitton outlet

mihcael kors factory online

coach.com

coach factory

michael kors outlet online

michael kors outlet

coach handbags

christian louboutin shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

michael kors handbags

michael kors outlet online

louisvuitton.com

louis vuitton outlet

red bottom shoes

michael kors

coach factory outlet online

coach outlet factory

louis vuitton stores

louis vuitton handbags

michael kors factory

christian louboutin

christian louboutin outlet online store

louis vuitton outlet stores

michael kors black Friday sale

lululemon clothing

louis vuitton

michael kors outlet online

kate spade handbags

coach factory

coach factory

coach outlet

louis vuitton outlet

coach factory outlet

coach factory outlet online

red bottom shoes

louis vuitton outlet

michael kors

michael kors outlet online

coachfactory.com

coach factory outlet

coach factory outlet

lululemon warehouse

christian louboutin sale

coach factory

coach handbags new 2014

louis vuitton

louis vuitton handbags

coach factory

michael kors outlet

louis vuitton

michael kors handbags

louis vuitton outlet

michael kors handbags

christian louboutin

louis vuitton handbags

coach handbags

louis vuitton

coach factory outlet

coach outlet online

michael kors online

tory burch handbags

louis vuitton outlet stores

louis vuitton outlet

coach factory online

louis vuitton outlet

coach factory

tory burch outlet

michael kors factory

louis vuitton outlet online

louis vuitton outlet

christian louboutin shoes

michael kors factory

michael kors outlet online

louis vuitton

louis vuitton outlet online

louis vuitton

coach black Friday 2014

louis vuitton outlet

coach outlet online

coach outlet black Friday

michael kors handbags

christian louboutin shoes

louis vuitton handbags cheap

coach factory outlet

louis vuitton sale

coach outlet online store

michael kors outlet online

louis vuitton outlet online

coach factory

coach handbags

cheap red bottoms

discount oakley sunglasses

louis vuitton

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

michael kors

www.coachfactory.com

michael kors handbags

coach factory outlet

michael kors outlet

coach factory

christian louboutin discount

authentic louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton

michael kors

louis vuitton online store

michael kors outlet

louis vuitton cheap

michael kors handbags

coach handbags new 2014

michael kors handbags

louis vuitton outlet online

coach factory outlet online

red bottom shoes

michaelkors.com

michael kors handbags outlet

coach outlet

coach factory outlet

louis vuitton handbags

coach factory

michael kors outlet online

cheap louis vuitton handbags

michael kors factory outlet

cheap lululemon

louis vuitton

coach factory outlet online

cheap oakleys

michael kors store online

michael kors sale

louis vuitton outlet store

michael kors handbags outlet

michael kors handbags

coach factory online

christian louboutin

louis vuitton

coach factory outlet

michael kors outlet

michael kors

michael kors handbags

christian louboutin shoes sale

coach factory outlet

coach outlet

michael kors online

coach factory

coach factory outlet

www.coachfactory.com

louis vuitton

christian louboutin

oakley sunglasses outlet

coach outlet

louis vuitton outlet

michael kors outlet

louis vuitton outlet store

coach factory outlet online

coach bags

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet store

michael kors handbags

coach outlet store online

coach handbags 2014

coach factory store

christian louboutin outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton

michael kors factory outlet

cheap michael kors purses

coach outlet store online

coach.com

louis vuitton

louis vuitton outlet

coachfactory.com

coach factory store

coach factory outlet online

www.michaelkors.com

michael kors handbags

michael kors handbags

christian louboutin sale

michael kors handbags

coach factory outlet

michael kors handbags

coach outlet store online

red bottom heels

michael kors factory

louis vuitton handbags

michael kors factory outlet online

coach factory outlet

coach factory

coach.com

lululemon pants

michael kors

michael kors outlet

michael kors outlet

coach factory outlet

red bottom shoes cheap

louis vuitton handbags

michael kors handbags

coach outlet

coach purses

red bottom shoes

michael kors factory

michael kors discount

coach factory outlet

 


  26 ต.ค. 2557 21:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป outlet louis vuitton store

 hniuh019@gmail.com 110.89.32.229

   louis vuitton jordans taxisnet outlet louis vuitton store [url=http://www.louisvuittonoutletine.com]outlet louis vuitton store[/url]

 


  30 ต.ค. 2557 10:42 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Coach Factory Online

 uioaeaen019@gmail.com 110.89.32.229

   good luck Coach Factory Online

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์

บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010