Logo Webboard ของ sunday23
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!


  บทความหน้าอ่าน

  

  Topic : พระพุทธศาสนากับการศึกษา

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป Monkeyking

 nopparut1234@hotmail.com 203.118.105.213

  โพสต์เมื่อ : 2 ธ.ค. 2550 20:19 น.

  

พระพุทธศาสนากับการศึกษา

******

                Education มาจากภาษาลาตินว่า Educare มีความหมายตรงกับคำว่า Bring up หมายถึงการดึงออก การศึกษามิใช่การใส่เข้าไป  แต่หมายถึงการดึงเอาความรู้ หรือสิ่งที่มีอยู่ในผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

                Education  มีความหมายดังนี้

๑.  เป็นกระบวนการหรือการกระทำที่ให้ความรู้หรือทักษะระบบการสอนหรือการเรียน

๒.  เป็นการได้รับความรู้ หรือทักษะผ่านกระบวนการจากโรงเรียน

๓.  ความรู้หรือทักษะที่ได้รับหรือพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู้ หรือโครงการของการสอนในระดับเฉพาะทาง

๔.  สาขาของการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอน การเรียนรู้ รวมทั้งทฤษฎีของการสอนและศาสตร์ของการสอน

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม เพราะเป็นกระบวนการดึงออก และพัฒนาให้เจริญงอกงามขึ้น การศึกษาเป็นการใส่เข้าไป การศึกษาจะมีลักษณะ

๑.  คงที่ คือความรู้จะไม่มีการพัฒนาขึ้น จะมีเฉพาะที่อาจารย์บอกเท่านั้น  อาจารย์หมดความรู้ก็เป็นอันว่าจบกันเท่านั้น

๒.  ขาดหายไป คือยิ่งนานวันเข้าความรู้ที่มีอยู่ก็จะหดหายไปทีละน้อยๆเพราะตกหล่นหรือจะเป็น เพราะอะไรก็แล้วแต่ ในที่สุดอาจจะหมดไปเลยก็ได้

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ศึกษาหมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม ในภาษาบาลี ใช้คำว่า “สิกขา” หมายถึงข้อที่ต้องศึกษาข้อที่จะต้องปฏิบัติ

                พลาโต (Plata)กล่าวว่า “การศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือวิญญาณของมนุษย์ (Education is conversion human’s soul) คือพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จากโลกมืดไปสู่โลกที่สว่าง

การศึกษาในทัศนะของนักปราชญ์บานคน

                พลาโต ได้แบ่งโลกออกเป็น ๒ โลกคือ

-  โลกแห่งสติปัญญา โลกแห่งวิทยาศาสตร์

-  โลกแห่งประสาทสัมผัส   โลกของจินตนาการ

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้เป็นการแสวงหาความจริงเท่านั้น  ไม่ใช่ความจริงแท้

                ฟรานซิส เบคอน  กล่าวว่าการศึกษาคือทำให้คนมีเหตุมีผล ให้เข้าถึงความจริงที่ตรงกัน เบคอนเห็นว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวตามแนวทัศนะนี้ จิตมนุษย์เหมือนกับกระจกเงา จะสะท้อนภาพชัดเจนก็ต่อเมื่อได้มีการชำระฝ้า จิตจะเข้าถึงต้องกำจัด “อคติ”

                รุสโซ นักธรรมชาตินิยมชาวฝรั่งเศส กล่าวถึงการศึกษาว่า “การศึกษา คือการเข้าให้ถึงธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ จะมีแต่ความสดชื่น จิตใจจะเป็นอิสระ สว่างไสว มองโลกไดกว้างไกล  การศึกษาที่ดีต้องสอดคล้องกับความจริงตามธรรมชาติ และสามารถนำไปแก้ปัญหาได้

                จอนห์   ดิวอ์  ชาวอเมริกัน  ให้ความหมายของการศึกษาว่าการศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเชื่อชีวิตในภายหน้า การศึกษากับชีวิตเป็นของคู่กัน ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีการศึกษาตลอดไป

                เป้าหมายทางการศึกษาคือชีวิตมนุษย์ ต้องการให้มนุษย์เป็นอย่างไรก็กำหนดเป็นหมายขึ้นไว้  การศึกษาเป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงได้ ระบบการศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจนสมบูรณ์จะต้อจัดเพื่อพัฒนาทั้งในแง่ สติ  ปัญญา เหตุผล  อารมณ์ และร่างกายของผู้เรียน

หลักพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา

                องค์ประกอบสำคัญในการที่ทำให้การศึกษาในพระพุทธศาสนาก้าวหน้าอย่างมากคือ พระพุทธศาสนามิได้มีความหมายที่จะให้การศึกษาอบรมและการปฏิบัติธรรมอยู่อย่างในวัด เห็นได้จากตั้งแต่เริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนาเมื่อคราวส่งสาวกออกประกาศพระศาสนาว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” นั่นคือเปิดโอกาสให้พุทธบริษัท4 ได้มีโอกาสศึกษาพระสงฆ์มีชีวิตผูกพันอยู่ในสังคมพระสงฆ์แล้ว  ยังต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมชาวโลก ด้วยบทบัญญัติในการเลี้ยงชีพทางฝ่ายวินัย

                หลักการศึกษาคือ เป็นพื้นฐาน แห่งการให้การศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เป้าหมายของการศึกษา

                เป้าหมายของการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาเป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปบงได้ ระบบการศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจนสมบูรณ์ ต้องพัฒนาทั้งในแง่ของสติ ปัญญา  เหตุผล  อารมณ์  และร่างกายของผู้เรียน

                พระพุทธศาสนาในแง่ของเป้าหมายทางการศึกษา

๑.  เป็นเป้าหมายด้านการดำรงชีพ ดำรงชีพเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐาน ที่พุทธศาสนาให้ความสำคัญ ในฐานะเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต ในอริยมรรค8ประการ ได้กล่าวถึงหลักการดำเนินชีวิตต้องเป็นสัมมาชีพ พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า ทรัพย์เป็นปัจจัยจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต จึงใช้หลักธรรมด้วย เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไว้ เช่น

-  ทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์

-  สุขของคฤหัสถ์

-  ประโยชน์จากการถือโภคทรัพย์ ๕ อย่าง

๒.  เป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  สอนให้พัฒนาบุคลิกภาพให้สมดุลมีความจำเป็นต่อการครองชีวิตทั้งส่วนตัวและในทางสังคม โดยใช้หลักธรรมต่างๆเช่น

-  สัปปุริสธรรม ๗

-  ทิศ ๖

-  เวสารัชชกรณธรรม

๓.  เป้าหมายด้านพัฒนาสติปัญญา สติปัญญาทำให้มนุษย์แตกต่างกับสิ่งที่มีชีวิตรูปแบบอื่น   พระพุทธศาสนาได้จำแนกปัญญาไว้ ๒ ทาง

-  สหชาติปัญญา (หรือวิปัสสนาปัญญา) ไม่สามารถพัฒนาได้ดีกว่าเดิม เพราะเกิดมีสำเร็จด้วยอานุภาพหรืออิทธิพลของกรรม

-  นิปากปัญญา ปัญญาหรือความรู้ที่ใช้ดำรงชีวิต เกิดจากการขวนขวายศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ และเป็นความรู้ที่ใช้ในการบริหาร

๔.  เป้าหมายในการพัฒนาร่างกาย  บุคคลจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ + แข็งแรง เราไม่อาจมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายหรือได้รับสิ่งที่ปรารถนาได้  ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงสัปปายะ ๔ ประการ อันเป็นเหตุเบื้องต้นในอนายุสสสูตร พระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุที่ทำให้อายุสั้นไว้ ๒ ประการ

-  สร้างเรื่องความทุกข์กาย-ทุกข์ใจให้แก่ตนเอง

-  ไม่รู้จักพอใจในการแสวงหาความสุข

-  กินของย่อยยาก และแสลงต่อสุขภาพ

-  เสียความประพฤติ ชอบฆ่าสัตว์ ฯลฯ ดื่มน้ำเมา เป็นต้น

                -  ชอบเที่ยวในที่ไม่ควรไป ไปแล้วเสี่ยงโรคเสี่ยงภัย

๕. เป้าหมายในการพัฒนาด้านศีลธรรม  คุณค่าทางศีลธรรมปรากฏชัดเจนในโลกปัจจุบัน ทั้งในการดำรงชีพการติดต่อสื่อสาร การใช้ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) การให้การศึกษาจะต้องคำนึงถึงด้านเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีหลักการอยู่ร่วมกัน ไว้ในสิงคาลกสูตร

                การพัฒนาด้านจริยธรรม ให้กระทำโดยการเริ่มต้นคิดในสิ่งที่ดีงามที่สอนไว้ซึ่งสัลเลขสูตร  ความสุข  ความทุกข์ของโลก ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง ดังที่ตรัสไว้ในวัตถุปมสูตร แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุความเจริญก้าวหน้าของชีวิตก็จะมีอยู่ในมงคลสูตร

๖.  เป้าหมายในการพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ  การศึกษา จะต้องทางให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งในด้านศิลปะซึ่งทางพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในนาถสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีความขยันไม่เกียจคร้านในหน้าที่สูงหรือตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของเพื่อนพรหมจารี ประกอบด้วย  ปัญญาอันเป็นตัวนำในหน้าที่นั้นๆ สามารถทำเองสามารถวางแผนอย่างนี้ถือว่า เป็นนาถกรณธรรม”

๗.  เป้าหมายด้านการพัฒนาวิญญาณ  มนุษย์มีวิญญาณธาตุ พระพุทธศาสนา มุ่งส่งเสริมพัฒนาวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้น ประณีตขึ้น  ถึงขึ้นที่เรียกว่า อริยชน มีชีวิตอันประเสริฐ มุ่งเน้นพัฒนาด้านวิญญาณหลักคำสอนที่เรียกว่า อริยมรรค ๘ ประการ อันเป็นหัวใจของการปฏิบัติเพื่อพัฒนาวิญญาณธาตุ

.  เป้าหมายด้านพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  ไม่เน้นตัวบุคคล + ไม่เน้นที่ระบบแต่เน้นที่จริยธรรมทางการเมืองด้วยเหตุที่การเมืองเป็นเรื่องของการได้มาและการใช้อำนาจ เพราะต้องใช้จริยธรรม ควบคุมบุคคลเพื่อรักษาระบบไว้ดังนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ “เทพเจ้าก็ดี พระตถาคตก็ดี  มองเห็นบุคคล(นักปกครอง)ประพฤติอ่อนไหวง่ายไม่เสมอภาค  ด้วยเหตุนั้น  ผู้ปกครองด้วยระบบ อัตตาธิปไตย จะต้องมีสติควบคุม  ผู้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยต้องมีความรู้ และมีการตรวจสอบเพ่งพินิจ (ฌายี) ผู้ปกครอง ด้วยระบบธรรมธิปไตย จะต้องยึดหลักธรรม ตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละเรื่อง